ഇബ്രാഹീമി മില്ലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും, ചരിത്രപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും – സകരിയ്യ സ്വലാഹി