ഓരോ മുഅ’മിനും കൊതിക്കുന്ന ഹജ്ജ് – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്