ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിച്ച് പോകുന്നവരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം – സകരിയ്യ സ്വലാഹി