ഹജ്ജിനു ശേഷം – സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി

ഹജ്ജ് ചെയ്തു മടങ്ങിയവർക്കുള്ള നസ്വീഹത്ത്