സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ – ഹാഷിം സ്വലാഹി

📚 —- ദൗറ ഇൽമിയ്യ—- 📚

8-ദുൽ’ഖഅദ-1444

കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്