കടം ഉള്ളവർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? (Short Clip) – സൽമാൻ സ്വലാഹി