ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? (short clip) – സൽമാൻ സ്വലാഹി