Tag Archives: salman_swalahi

40 വയസ്സായവരോട് ചില നസ്വീഹത്തുകൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി

പണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുക (سارعوا الى الخيرات) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

ജെന്റർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം അത്ര പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ? (لباس الاحتشام) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ (സൂറ: ലുഖ്മാൻ) – 14 Parts – സൽമാൻ സ്വലാഹി

Surath Luqman | സൂറ: ലുഖ്മാൻ

Part 1 (1, 2 ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം)

  • എന്താണ് الم?
  • ഖർആനിന് الكتاب എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം ?
  • അൽഹകീം (الحكيم) എന്ന പദത്തിന്റെ ആശയ ഗാംഭീര്യം
  • ആയത്തുകളുടെ (الآيات) രണ്ട് ഇനങ്ങൾ

Part 2 (3, 4, 5 ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം)

  • ഹിദായത്തിന്റെ (الهداية) രണ്ട് ഇനങ്ങൾ
  •  ഇഖാമത്തുസ്സ്വലാത്ത് (اقامة الصلاة) നമസ്കരിക്കൽ മാത്രമോ?
  • ആഖിറത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ അഖീദയും

Part 3 (6, 7 ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം)

  • എന്താണ് ലഹ് വുൽ ഹദീസ് (لهو الحديث)?
  • സംഗീതം നിഷിദ്ധമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ!
  • ഖർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള اختلاف കൾ!

Part 4 (8, 9 ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം)

  • ഒരു കാര്യം സൽകർമ്മമായിത്തീരാൻ വേണ്ട 2 ശർത്വുകൾ
  • സവർഗത്തെക്കുറിച് ജന്നാത്തുൻ (جنات) എന്ന് ബഹുവചനമായി പ്രയാഗിക്കാൻ കാരണം?
  • അസീസ് (العزيز) എന്ന നാമത്തിൽ വരുന്ന 3 ആശയങ്ങൾ
  • അല്ലാഹു الحكيم ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം?

Part 5 (9, 10 ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • ആകാശവും തൂണുകളും
  • സമാഅ (السماء) എന്ന പ്രയോഗം അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ
  • ഭൂമിയിൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ ദൗത്യം

Part 6 (11 മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • ലഖ്മാൻ നബി ആയിരുന്നോ?
  • ലഖ്മാനിനു നൽകിയ ഹിക്മത്ത് എന്താണ്
  • എന്താണ് ശുക്ർ?
  • ശക്റിന്റെ റുക്നുകൾ
  • ഗനിയ്യ്, ഹമീദ് (الغني الحميد) എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ 2 നാമങ്ങളുടെ വിശദീകരണം

Part 7 (12 മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • എന്താണ് വഅള് (الوعظ)
  • സലഫീ ദഅവത്ത് വെറുപ്പിക്കലോ?
  • മദാഹനത്തും മുദാറാത്തും
  • മക്കളെ കേടുവരുത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ!

Part 8 (14 മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • വസിയ്യത്ത് (الوصية) എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത
  • 2 വയസ്സിനു മുമ്പെ മുല കുടി നിർത്തൽ അനുവദനീയമാകുമോ?
  • മല കുടിബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്?
  • മലയൂട്ടാൻ മടി കാണിക്കുന്ന മാതാക്കൾക്കുളള കടുത്ത ശിക്ഷ!
  • 2 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ മുലയൂട്ടൽ അനുവദനീയമോ?

Part 9 (14, 15 ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം)

  • മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഇഹ്സാൻ എന്താണ്?
  • കാഫിറായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൻമകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ?
  • മാതാപിതാക്കള കരയിപ്പിക്കുന്നവർ!!

Part 10 (16- മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • കടുക് മണിയുടെ ഉദാഹരണവും അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവും
  • ലഖ്മാനിന്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇബ്ൻ കസീർ رحمه الله പറഞ്ഞതത്!!
  • ലത്വീഫുൻ (للطيف) എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥവും ഉദ്ദേശ്യവും!.

Part 11 (17-മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • ലുഖ്മാൻ മകന് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഉപദേശങ്ങൾ!
  • സവബ്റിന്റെ 3 ഇനങ്ങൾ പഠിക്കുക
  • തിന്മ വിരോധിക്കുന്നതിന്റെ 3 മർതബകൾ!
  • കൈ കൊണ്ട് ഒരു തിൻമ തടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അനുവാദമുണ്ടാ?

Part 12 (18-മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • സംസാരത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില അദബുകൾ!
  • അഹങ്കാരത്തിന്റെ അപകടം !
  • അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 2 കാര്യങ്ങൾ

Part 13 (19 -മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • നടത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില അദബുകൾ
  • ഉച്ചത്തിലുളള സംസാരത്തെ കഴുതയുടെ ശബ്ദത്തോട് ഉപമിക്കാൻ കാരണം

Part 14 (20 – മത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം)

  • അല്ലാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കണ്ട 4 രീതികൾ !
  • ഇസ്ലാമിൽ തർക്കം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
  • തർക്കം علم ന്റെ ബറകത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും !
  • തർക്കത്തിന്റെ 3 ഇനങ്ങൾ!

ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ്; വുളൂ എടുക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി

📍ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വുളൂ എടുക്കുക; അതിമഹത്തായ 3 ഫള്ലുകൾ നേടാം !!
📍 ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വുളൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ 4 ഹിക്മത്തുകൾ !!

ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു മൻഹജിലാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത്? ✒️ഇബ്ൻ ഉസൈമീൻ – സൽമാൻ സ്വലാഹി

✒️ഇബ്ൻ ഉസൈമീൻ رحمه الله തന്റെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകിയ നസ്വീഹ (نصيحة ابن العثيمين)

🔺ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു മൻഹജിലാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന 4 നസ്വീഹകൾ🔺

  1. അല്ലാഹുവിനോടു നിനക്കുള്ള ബാധ്യത
  2. പരവാചകനോടുള്ള ബാധ്യത
  3. നിത്യജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത്
  4. തവലബുൽ ഇൽമ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം

കർമ്മങ്ങൾ പതിവാക്കുക; അത് കുറച്ചാണെങ്കിലും – സൽമാൻ സ്വലാഹി

ഉള്ഹിയ്യത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒന്ന് മതിയാകുമോ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി

എല്ലാവരുടേതും കേൾക്കൽ അഹ്ലുസ്സുന്നത്തിന്റെ നിലപാടോ? (تحذير أهل البدعة) 2 Parts – സൽമാൻ സ്വലാഹി

Part 1 – എല്ലാവരുടേതും കേൾക്കൽ അഹ്ലുസ്സുന്നത്തിന്റെ നിലപാടോ?

 • യക്തിവാദികൾ ഹവയുടെ ആളുകൾ… തുടങ്ങിയവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുന്നതിന്റെ അപകടം!
 • കലബ്ബ് ഹൗസുകളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് പോകുന്നവരോട്!
 • എല്ലാറ്റിനുംചെവി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന 2 വലിയ ഫിത് നകകൾ

Part 2 – എല്ലാവരുടേതും കേട്ടവർക്ക് സംഭവിച്ച ചില അപകടങ്ങൾ

 • ⚠️മഅ്തസിലികളുടെത് കേട്ട് അപകടത്തിൽ പെട്ട ഹമ്പലികളുടെ ശൈഖ് ഇബ്നു അഖീലിന്റെ ചരിത്രം!
 • ⚠️ഇൽ മുൽ കലാമിന്റെ ആളുകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പോയ ഗസ്സാലിക്ക് സംഭവിച്ചത്!
 • ⚠️ഇമാം ശാഫീ رحمه الله യുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു സംഭവം
 • ⚠️ഖവാരിജുകളുടെ വാദം കേട്ടപ്പോൾ ഇബ്ൻ ഉമർ رضي الله عنه ചെയ്തത്!.
 • ⚠️അഹ്ലുസ്സുന്നയായി ജീവിച്ച് പിന്നെ ഖവാരിജായിത്തീർന്ന ഇംറാന് ബ്നു ഹിത്താൻ

ആയത്തുൽ കുർസീ (دروس و فؤاءد آية الكرسي) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

◾️ ആയത്തുൽ കുർസീ പതിവാക്കേണ്ടതിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ!

◾️ ആയത്തുൽ കുർസീ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓതണം?!

(ശൈഖ് അബ്ദുറസാഖുൽ ബദർ ഹഫിളഹുള്ളയുടെ

دروس و فؤاءد آية الكرسي എന്ന ദർസിൽ നിന്നും)

ഉള്ഹിയ്യത്ത് ; ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് (سجود التلاوة) – 5 Parts – സൽമാൻ സ്വലാഹി

 • Part 1
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ഒഴിവാക്കുന്നവരോട്
 • Part 2
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് നിർബന്ധമാണോ?
 • Part 3
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിന് വുളൂ വേണ്ടതുണ്ടോ?
 • Part 4
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ?
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിൽ ഖിബ്‌ലയിലേക്ക് തിരിയലും സലാം വീട്ടലും !
 • Part 5
   • ആർത്തവകാരികൾക്ക് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യാമോ?
   • ഔറത്ത് പൂർണമായും മറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സുജൂദ് സ്വഹീഹാകുമോ?
 • Part 6
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിൽ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന!
   • ഈ സുജൂദിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?
 • Part 7
   • സജൂദുത്തി ലാവയുടെ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടു മ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?
   • തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുർആൻ എവിടെ വെക്കണം.?
 • Part 8
   • പതുക്കെ ഓതുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിൽ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യാമോ?
   • നമസ്കാരം വിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ഈ സുജൂദ് നിർവഹിക്കാൻ പാടുണ്ടാ
   • നമസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ്തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിനെ ക്കുറിച്ച് ഇമാം ഉണർത്തുന്റെ വിധി ?

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുളള സുപ്രധാന പാഠങ്ങൾ (الدروس المهمة لعامة الأمة) 15 Parts – സൽമാൻ സ്വലാഹി

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുളള സുപ്രധാന പാഠങ്ങൾ

📚 الدروس المهمة لعامة الأمة 📚

✒️ശൈഖ് ഇബ്നു ബാസ് رحمه الله

📍മസ്‌ലിമായ ഏതൊരാളും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെഅടിസ്ഥാനപരമായ അഖീദ, നമസ്കാരം, സ്വഭാവം, മരണം… തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലളിതവും ആധികാരികമായിവിശധീകരിക്കുന്ന ഇബ്നു ബാസ് رحمه الله യുടെ രിസാല📍

 • Part 1
   • ഈ രിസാലയുടെ പ്രാധാന്യം
   • ശൈഖ് ഇബ്ൻ ബാസ്‌ رحمه الله യുടെ പ്രാർത്ഥന
   • ഹംദും സ്വലാത്തും കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥ രചന ആരംഭിക്കാൻ കാരണം
   • (ശൈഖ് അബ്ദുൽ കരീം ഖുദൈർ حفظه الله ശൈഖ് അബ്ദുറസാഖുൽ ബദർ حفظه لله എന്നിവരുടെ ശർഹുകളിൽ നിന്നും)
 • Part 2
   • ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില സൂറത്തുകൾ
   • മസ്ഹഫിയ്യിൽ(المصحفي) നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കരുത്!
   • ഖർആൻ പഠിക്കേണ്ട 4 രീതികൾ!
   • (ശൈഖ് അബ്ദുറസാഖുൽ ബദർ حفظه لله ശൈഖ് അബ്ദുൽ കരീം ഖുദൈർ حفظه الله എന്നിവരുടെ ശർഹുകളിൽ നിന്നും)
 • Part 3
   • ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വിന്റെ 2 റുക്നുകൾ പഠിക്കാം!
   • മക്കാ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് ലാ ഇലാഹഇല്ലല്ലാഹു വിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിരുന്നോ?
   • കലിമത്തുത്തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലാക്കുക
 • Part 4
   • 🔻ലാ ഇലാഹ ഇലല്ലാഹുവിന്റെ ശർത്വുകൾ പഠിക്കാം
    (ആദ്യത്തെ 3 ശുറൂത്വുകളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ദർസിൽ ശൈഖ് അബ്ദുറസാഖ് അൽ ബദർ حفظه اللهശർഹ് ൽ നിന്നും)
 • Part 5
   • 🔷ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വിന്റെ ശുറൂ ത്വുകൾ
   • 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശുറൂത്വുകളുടെ വിശദീകരണം .!
    (ശൈഖ് അബ്ദുറസ്സാഖുൽ ബദർ حفظه الله യുടെ ശർഹ്)
 • Part 6
   • ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുൻ റസൂലുല്ലാഹ് (شهادة أن محمدً ا رسول الله) വിശദീകരിക്കുന്നു
   • ശഹാദത്തിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുമാണ് ഈ ദർസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്
    (ശൈഖ് അബ്ദുറസ്സാഖുൽ ബദർ حفظه الله യുടെ ശർഹ്)
 • Part 7
   • ✒️ഇസ്‌ലാമിന്റെ 2 ശഹാദത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചതിനു ശേഷം നമസ്കാരം, സകാത്ത്, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ റുക്നുകളാണ് ഈ ദർസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്
    (ശൈഖ് അബ്ദുറസ്സാഖുൽ ബദർ حفظه الله യുടെ ശർഹ്)
 • Part 8
   • ഈമാനിന്റെ 6 റുക്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ ദർസിൽ
    • അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ 3 റുക്നുകൾ പഠിക്കുക
    • ഗയ്ബ് ഈമാനിലുളള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ
    • റബൂബിയ്യത്തിലെ തൗഹീദ് എന്താണെന്നറിയുക
 • Part 9
   • ▶️അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ 2-ഉം 3 ഉം റുക്നുകളുടെ വിശദകരണമാണ് ഈ ദർസിൽ▶️
    • എന്താണ് തൗഹീദുൽ അസ്മാഇ വസിഫാത്?
    • ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തഹ്‌ഖീഖ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങന?
    • അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കാത്തവന്റെ വിധി?
 • Part 10
   • 💢ഈമാനിന്റെ അർ കാനുകളിൽ 2 -മത്തെ റുക്നായ മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ദർസിൽ💢
    • മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റ 2 രൂപങ്ങൾ
    • മലക്കുകളുടെ എണ്ണം
    •  മലക്കുകളുടെ രൂപവും വലുപ്പവും
 • Part 11
   • (ഈമാനിന്റെ അർക്കാനുകളിൽ 2, 3 റുക്നുകളുടെ വിശദീകരണം)
   • മലക്കുകളുട ജോലികൾ.
   • അറിവ് തേടുന്നവർക്ക് മലക്കുകൾ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു !
   • വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ്?
 • Part 12
   • പരവാചകൻമാരിലുള്ള വിശ്വാസം എപ്രകാരമായിരിക്കണം?
   • അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപെടും
 • Part 13
   •  ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?
   •  ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ 4 മർതബകൾ പഠിക്കുക.
   •  ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ചില ഫാഇദകൾ!
 • Part 14
   • തൗഹീദിന്റെ 3 ഇനങ്ങൾ
   •  തൗഹീദിനെ ഇനങ്ങളാക്കി തിരിക്കാൻ തെളിവെന്ത്?
   • തൗഹീദുൻ ഇൽമിയ്യയും അമലിയ്യയും
 • Part 15
   • 🟣 അസ്മാഉ വസിഫാതിലുളള()…توحيد الاسماء والصفات) തൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദർസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്
    • ✅എന്താണ് തൗഹീദുൽ അസ്മാഇ വിസ്സിഫാത്ത്
    • ✅ ഇൽഹാദ് എന്താണെന്ന് മസ്സിലാക്കുക
    • ✅അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ അഖീദയിൽ നിന്നും ഒരാളെ തെറ്റിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ!
 • Part 16
   • അസ്മാഉവസിഫാത്തിന്റെ 2 റുക്നുകൾ പഠിക്കുക.
   • അസ്മാഉവസിഫാത്തിന്റെ അഖീദക്ക് എതിരായി വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ !
   • അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തിൽ ഒരാൾ സംശയിച്ചാൽ അയാളുട വിധി എന്താണ്?
 • Part 17
   • മസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ശിർക്ക് സംഭവിക്കുമോ?
   • ശിർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ഇബ്റാഹീം നബി !
   • ശിർക്കിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ !!
 • Part 18
   • മസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ശിർക്ക് സംഭവിക്കുമോ?
   • ശിർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ഇബ്റാഹീം നബി !
   • ശിർക്കിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ !!
 • Part 19
   • ഒരോ മുസ്ലിമും ഹിഫ്ളാക്കുകയും പതിവാക്കുകയും ചെയ്യാണ്ട ഒരു ദുആ
   • മസീഹുദ്ധജ്ജാലിനെക്കാൾ വലിയ ഫിത്നയെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശിർക്ക്
   • അമലുകളെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന ശിർക്കുൻ ഹഫിയ് (شرك خفي )
 • Part 20
   • ശിർക്കിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ അറിയേണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ
   • നബി (സ) താക്കീത് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതൻമാർ !
   • ജസീറത്തുൽ അറബിൽ ശിർക്ക് സംഭവിക്കയില്ല എന്ന ഹദീസും ചില ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും !
 • Part 21
   • ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയുക!
   • ശിർക്ക് അല്ലാഹു ഒരിക്കലും പൊറുത്ത് തരികയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്?!
   • ശിർക്കും മറ്റു തെറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം ?!
 • Part 22
   • ശിർക്കായ ഇസ്തിഗാസയെ തവസ്സുലാക്കി അവതരിപ്പി ക്കുന്ന പണ്ഡിതൻമാർ!!
   • അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരോടുള സഹായതേട്ടം ശിർക്കാകുന്നത് എങ്ങനെ ?
   • പരാർത്ഥന തന്നെയാണ്
    ആരാധന എന്നതിന്റെ ചില തെളിവുകൾ
 • Part 23
   • എന്താണ് ശിർക്കുൻ അസ്ഗർ?
   • ശിർക്കുൻ അക്ബറും ശിർക്കുൻ അസ്ഗറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?
   • അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തവന്റെ വിധി എന്ത്?
   • എന്താണ് ശിർക്കുൻ ലഫ് ളിയ (شرك لفظية)?
 • Part 24
   • നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഈ ശിർക്കൻ പ്രയാഗങ്ങൾ സൂഷിക്കുക!!
   • അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്താൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നു പുറത്താകും എപ്പോൾ ?
   • രിയാഅ (الرياء ) ശിർക്കുൻ അക്ബറായിത്തീരുന്നത് എപ്പോൾ?
 • Part 25
   • തൗഹീദിന്റെ പൂർണ്ണ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത്?
   • ശിർക്കുൻ അസ്ഗർ ചെയ്ത ഒരാൾ നരകത്തിൽ ശാശ്വതനായിരിക്കുമോ?
   • അല്ലാഹു അവനിൽ പങ്ക് ചേർക്കുന്നതത് പൊറുത്തു കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ശിർക്കുൻ അസ്ഗർ പെടുമോ?
   • ശിർക്കുൻ ഖഫിയ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ?
 • Part 26
   • ശിർക്കുൻ ഹഫിയ്യും ശിർക്കുൻ അസ്ഗറും തമ്മിലുളള വ്യത്യാസം?!!
   • ശിർക്കുൻ അക്ബറിന്റെ 2 ഇനങ്ങൾ !
   • ശിർക്കുൻ അസ്ഗറിന്റെ 2 ഇനങ്ങൾ !!
   • ശിർക്കിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭജനങ്ങൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ?!
 • Part 27 (ഭാഗം -1)
   •  നമസ്കാരത്തിന്റെ ശർത്തുകൾ പഠിക്കാം.
   •  എന്താണ് ശർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
   •  ശർത്തും റുക്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?

റമളാൻ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി

സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം – സൽമാൻ സ്വലാഹി