ശഅബാൻ മാസം : കർമ്മങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി