രണ്ട് ആയത്തുകളും നമുക്കുള്ള ചില പാഠങ്ങളും – സൽമാൻ സ്വലാഹി