ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി