സിഹ്റിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും രക്ഷക്ക് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

ربيع الأول  ١٤٤٥
22-10-2023

عشرة أسباب للوقاية من السحر والعين

“സിഹ്റിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും രക്ഷക്ക് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ”

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്