നോമ്പ് ഫലപ്രദമാക്കാൻ 7 നിർദ്ദേശങ്ങൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി