ശക്തനായ വിശ്വാസി – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസാഖ്

• വിശ്വാസത്തിലെ ശക്തിയും ദുർബലതയും.
• ഉമ്മത്തിനോടുള്ള പ്രവാചകൻﷺ യുടെ ഒരു വസ്വിയ്യത്ത്.
• കാരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കലും തവക്കുലും.
• അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയിലുള്ള തൃപ്തി.
• നിരാശ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള തുറവിയാണ്.

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്

🗓1442 – റബീഉൽ ആഖിർ