ഇസ്‌ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ ആദരവ് – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

تكريم الإسلام للمرأة

“ഇസ്‌ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ ആദരവ്”

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്