ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചവൻ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു..! – ആശിഖ്

⏱ സബ്ഹ് നിസ്കാര ശേഷം ചെറിയ നസീഹത്ത്

മസ്ജിദ് ദാറുസ്സലാം (കുഴിപ്പുറം)