“ആയുസ്സിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയിലായവനുള്ള അറിയിപ്പ്” എന്ന രിസാല – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

تنبيه النائم الغمر في مواسم العمر للشيخ ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله

ആയുസ്സിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയിലായവനുള്ള അറിയിപ്പ്” എന്ന രിസാല.

1443: റബീഅ് അൽ-അവ്വൽ
31/10/21