അറഫാ നോമ്പ് എപ്പോൾ? (Short Clip) – ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

സൗദി അറേബ്യ’യെ നോക്കിയിട്ടാണോ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് ?