അറഫാ ദിനം : കർമങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും – ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

▪️ജുമുഅ ഖുതുബ▪️ [14-06-2024]

🗒️ അറഫാ ദിനം : കർമങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും.

  • 📌 അറഫാ ദിനത്തിന്റെ ചില മഹത്വങ്ങൾ.
  • 📌 നിസ്‌കാര ശേഷമുള്ള തക്ബീറുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ?
  • 📌 ഉള്ഹിയ്യത് – ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങൾ.

🕌 ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി.