അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യൽ (Short Clip) – ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

🎙️ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് -وفقه الله-
(വിദ്യാർത്ഥി, മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി)

🕌 ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി