ഇൽമുകൊണ്ട് (علم) ലഭിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ- സൽമാൻ സ്വലാഹി

⚠️ഇൽമുകൊണ്ട് (علم) ലഭിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ ഇബ്നുൽജൗസി رحمه الله ⚠️