ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

ഈമാൻ വർധിക്കാൻ

ഈമാൻ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. തിന്മകളും അശ്രദ്ധയും കൊണ്ട് ദുർബലമായിപ്പോയ ഈമാൻ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഏത് മുസ്‌ലിമാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്!

ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കലാണ് ഈമാൻ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി.

എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടി നാം പഠിക്കേണ്ടത്?

ഈ ഖുത്വ്‌ബയിലൂടെ ഗ്രഹിക്കാം…

ജുമുഅ ഖുത്വ്‌ബ
21, റജബ്, 1442
കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്