കുറിയെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ – അബ്ദുർ റഊഫ് നദ് വി

കുറിയെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ.

  1. വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ കമ്മിറ്റികളോ നടത്തുന്ന കുറി അനുവദനീയമാണോ?
  2. KSFE യുടെ കുറി ലേലക്കുറി എന്നിവ അനുവദനീയമാണോ?
  3. കുറി നടത്തിപ്പിന് കൂലി ഈടാക്കാമോ?
  4. ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും പണം സമാഹരിക്കാൻ കുറി നടത്താമോ?