ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൽ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന; അർത്ഥവും വിശദീകരണവും! – സൽമാൻ സ്വലാഹി

“اللهم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوُ فَاعْفُ عَنِّي”