മരണ അവസ്ഥ – ആശിഖ്

▪️ജുമുഅ ഖുതുബ ▪️ [12-03-2021 വെള്ളി ]

  • 📌 വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും മരണവേള.
  • 📌 വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഖബർ ജീവിതം.
  • 📌 ശഅബാൻ മാസം ഒരു ഉണർത്തൽ.