ഖുർആനുമായി നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ബന്ധം – ആശിഖ്

▪️മജ്ലിസുൽ ഇൽമ്▪️ [01-03-2021 – തിങ്കൾ]

📌 പ്രവാചകൻ വരുമ്പോൾ അറേബ്യയുടെ സംസ്കാരം.

📌 ഖുർആൻ കേൾക്കുക.

📌 ഖുർആൻ ഓതുക.

📌 ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുക – അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക.

📌 ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുക. (സാധിക്കുന്ന അത്രയും)