തൗബ ചെയ്ത് റമദാനിന് മുമ്പ് തയ്യാറാവുക – ആശിഖ്

  • 🔖 തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ.
  • 🔖 തൗബയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ.
  • 🔖 ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ നേതാവ് (سيد الاستغفار) എന്ന് നബി-ﷺ-വിശേഷിപ്പിച്ച ദിക്ർ

▪️ജമുഅ ഖുതുബ ▪️
[19-03-2021 വെള്ളി]