മറഞ്ഞ മയ്യിത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം : അഹ്‌ലുസുന്നയുടെ വീക്ഷണം – ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

صلاة الجنازة على الميت الغائب

▪️മജ്ലിസുൽ ഇൽമ്▪️ 🗓 20-11-2021 ശനിയാഴ്ച്ച.

📋 മറഞ്ഞ മയ്യിത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം : അഹ്‌ലുസുന്നയുടെ വീക്ഷണം.

📌 പുറംനാട്ടിലുള്ള മയ്യിത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഹ്‌ലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ.

📌 മറഞ്ഞ മയ്യിത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കൽ ബിദ്അതുകാരുടെ മാർഗമാണോ?

🎙ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് -وفقه الله.

ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി