നേരായ വിശ്വാസം – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

നേരായ വിശ്വാസം –  പ്രാധാന്യം – വ്യതിയാനങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ – പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ