സലഫി മൻഹജ് – ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

▪️മജ്ലിസുൽ ഇൽമ്▪️ [30-06-2024]

    • 📌 എന്താണ് സലഫിയ്യത്?
    • 📌 സലഫി എന്ന് പറയാമോ?
    • 📌 സലഫി മൻഹജിന്റെ അവലംബം എന്താണ്?
    • 📌 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിദഈ സംഘടനകളുടെ പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ.
    • 📌 സലഫിയ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഉസൂലുകൾ.

ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ചില അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളുടെ ഹൃസ്വമായ വിശദീകരണമാണ് ഈ ക്ലാസിൽ.

മസ്ജിദുൽ മുജാഹിദീൻ, നാരങ്ങാപ്പുറം, തലശ്ശേരി.