സലഫീ മൻഹജിന്‍റെ വ്യതിരക്തത – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

🗺 മർക്കസ് ഇമാം അശ്ശാഫിഈ,താനൂർ.