നോമ്പിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ (کتاب الصّیام) – സാജിദ്‌ ബിൻ ശരീഫ്‌

നോമ്പിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ – ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ നാസിർ അസ്സഅ്ദിയുടെ “മൻഹജുസ്സാലികീൻ” കിതാബുസ്സിയാം

(നോമ്പിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ, ഹിലാൽ, നിയ്യത്ത് വെക്കൽ, നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇളവുള്ളവർ, യാത്രക്കാരുടെയും രോഗികളുടെയും വിധി)