റമദാൻ നരക മുക്തിയുടെ മാസം – അബ്ദുർ റഊഫ് നദ് വി

റമദാൻ നരക മുക്തിയുടെ മാസം.
♻️മോചനത്തിന്റെ വഴികൾ.
♻️ അവസാന പത്ത് ജീവിപ്പിക്കുക.

ജുമുഅ: ഖുത്വ് ബ // സലഫി മസ്ജിദ് വട്ടക്കിണർ, കോഴിക്കോട്